BlueBiz warunki umowy

1. VÝRAZY

Pokud není výslovně uvedeno jinak, určení výrazů vyskytujících se v těchto Všeobecných  podmínkách a psaných velkými počátečními písmeny je následující. Air France: Société Air France, akciová společnost se základním kapitálem 126,748,775 eur, založená podle francouzského práva. Sídlo: 45, rue de Paris, 95747 Roissy CDG Cedex, Francie.  Je zapsána do obchodního rejstříku (Registre du Commerce et des Sociétés ) v Bobigny, číslo zápisu: 420 495 178. KLM: Koniklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Nizozemské královské aerolinie), akciová společnost založená podle nizozemského práva. Sídlo: Amsterdamseweg 55, Amstelveen, Netherlands. Je zapsána pod číslem 33014286 do Obchodní a průmyslové komory v Amsterdamu. Adminisztrátor: člen personálu společnosti, kterého společnost určila, aby jejím jménem vyřizovala transakce na jejím účtu BlueBiz a aby zastupovala uvedenou společnost v rámci BlueBiz programu. Je důrazně doporučeno určit druhou kontaktní osobu zástupcem. Blue kredity:  body získané při koupi letenky Členskou společností při letech  uskutečněných leteckými společnostmi Air France, KLMÚčastnickými leteckými společnostmi a Jinými partnerskými leteckými společnostmi v souladu s podmínkami uvedenými v Oznámení BlueBiz. Body BlueBiz lze použít k získání BlueBiz Odměn. BlueBiz Odměna: BlueBiz bonusová letenka, možnost Placené odměny a jiné BlueBiz Výhody, které  lze získat za  BlueBiz Kredity v souladu s podmínkami uvedenými v BlueBiz Oznámení. BlueBiz Bonusová letenka: letenky vystavené leteckými společnostmi Air France, KLM a/nebo Účastnickými leteckými společnostmi na jejich lety, které lze získat za  BlueBiz Kredity v souladu s podmínkami uvedenými v BlueBiz Oznámení. BlueBiz Zákaznický servis: zákaznický servis dostupný prostřednictvím stránek BlueBiz.com (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre), který může Členská  společnost kontaktovat v zájmu kladení otázek ohledně BlueBiz Programu. BlueBiz Program nebo BlueBiz: program AIR France a KLM určený společnostem, jejichž zaměstnanci používají ke svým cestám lety Air France, KLM a Účastnických leteckých společností; Členské společnosti mohu získávat Kredity a vyměnit je za BlueBiz Odměny v souladu s podmínkami uvedenými v BlueBiz Oznámení. BlueBiz Oznámení: všeobecný výraz pro pravidelně používané komunikační metody v zájmu poskytování aktuálních informací, jako například BlueBiz sekce na webových stránkách Air France, KLM a Účastnických leteckých společností, nebo BlueBiz e-maily. BlueBiz Registrační číslo: Registrační číslo BlueBiz účtu udané společnostmi Air France a KLM. Toto číslo bude zaslané Administrátoru Členské společnosti, když potvrdí Všeobecné podmínky. Toto Registrační číslo účtu musí být Členskou společností uvedeno při každé rezervaci letu. BlueBiz Účet: účet, obsahující veškeré transakce Členské společnosti provedené v rámci BlueBiz Programu a celkový počet Blue Kreditů. Obchodní dohoda: smlouva uzavřená mezi Air France, KLM,  Účastnickou společností a Společnosti v zájmu určení  podmínek vztahujících se na ceny letenek zaměstnanců Společnosti, kteří používají lety Air France a/nebo KLM a/nebo Účastnických leteckých společností. Zaměstnanec: u Členské společnosti zaměstnaná nebo spolupracující osoba. BlueBiz Všeobecné podmínky: tyto Všeobecné podmínky, které upravují vztah mezi společnostmi Air France, KLM a Členskou společností. Členská společnost: právnická osoba, která se rozhodla k účasti v BlueBiz Programu, splnila předepsané podmínky a přijala BlueBiz Všeobecné podmínky. Jiné BlueBiz výhody: Jiné výhody, související s Blue Kredity, kromě Bonusových letenek a možnosti Placených odměn. Placená odměna:  doplňkové služby poskytované společnostmi AIR France a KLM. Tyto služby lze koupit za Blue Credity a/nebo souvisejí s rezervací nebo s nákupem letenek Air France, KLM a Účastnických leteckých společností v závislosti na jejich dostupnosti u jednotlivých leteckých společností. Účastnické letecké společnosti: letecké společnosti zúčastněné v BlueBiz programu, které jej používají výhradně jako program pro podniky; Blue Credity a/nebo  BlueBiz Bonusové letenky lze získat při letech provozovaných těmito leteckými společnostmi v souladu s podmínkami uvedenými v BlueBiz Oznámení. Seznam Účastnických společností může být kdykoliv změněn a je dostupný na webových stránkách Air France a KLM. Osobní údaj: „osobní údaj” je jakákoliv informace vztahující se na identifikovanou nebo identifikovatelnou („dotyčnou”) osobu; identifikovatelná osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity. Jiné partnerské letecké společnosti: společnostmi Air France a KLM určené partnerské letecké společnosti; při letech provozovaných těmito leteckými společnostmi lze podle podmínek uvedených v BlueBiz Oznámení získat Blue Kredity a/nebo BlueBiz letenku jako odměnu. Seznam Jiných partnerských leteckých společností může být kdykoliv změněn a je dostupný na webových stránkách Air France a KLM. Cestovní kanceláře: cestovní kanceláře, které jsou členy IATA, nebo nejsou členy IATA a Provozovatelé turistických služeb. podmínkách a psaných velkými počátečními písmeny je následující.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Vstupem do BlueBiz programu Členská společnost vyjádří souhlas s BlueBiz Všeobecnými podmínkami a zavazuje se k jejich dodržení. Společnosti Air France a KLM si vyhrazují právo k vymazání nebo změně Všeobecných podmínek, obzvlášť co se týče bodové tabulky Blue Kreditů a úplného zrušení BlueBiz Programu. O změnách BlueBiz Programu – včetně změn Všeobecných podmínek – poskytuje informace BlueBiz Oznámení a jsou platné od okamžiku sdělení společnostmi AIR France a KLM. Změny jsou považovány za přijaté, pokud Členská společnost během 30 dnů nevznese písemně námitku a/nebo v tomto období používá BlueBiz Účet, sbírá Blue Kredity, nebo žádá BlueBiz Odměnu v rámci BlueBiz Programu. Pokud Členská společnost nepřijme změny, může  smlouvu vypovědět podle stanovení bodu 2.2. Společnosti Air France a KLM učiní všechna potřebná opatření v zájmu toho, aby Členskou společnost informovaly o změnách BlueBiz Programu nebo jeho zrušení, avšak za jakoukoliv újmu či škodu vzniklou ze změn nebo zrušení společnosti Air France a KLM neodpovídají. 2.2. Pokud chce Členská společnost vypovědět smlouvu, je povinna bezprodleně e-mailem informovat společnosti Air France a KLM a nadále nebude sbírat Blue kredity. Dříve nasbírané kredity lze použít po dobu 8 měsíců od zrušení smlouvy. 2.3. Pokud společnosti Air France a KLM zruší v celém rozsahu BlueBiz Program, Členská společnost nebude od uvedení informace o zrušení sbírat Blue kredity. V tomto případě lze dříve nasbírané Blue Kredity použít po dobu 6 měsíců následujících po zrušení BlueBiz Programu. 2.4. Je zakázáno Blue kredity a BlueBiz Odměny za jakoukoliv úplatu zpeněžit, nakupovat, zprostředkovávat, prodávat, vyměňovat, vyplácet; osoby, které tato pravidla poruší, včetně kteréhokoliv cestujícího, který použije BlueBiz Bonusovou letenku, možnost Placené odměny nebo jinou BlueBiz Výhodu, nesou povinnost uhradit vzniklou škodu a náklady spojené se soudními spory. 2.5. V případě porušení těchto Všeobecných podmínek, nepravdivé prohlášení, podvod, nebo nesprávné použití BlueBiz Programu včetně pravidel BlueBiz Programu, nedodržení postupů nebo pokynů zaměstnanců společností Air France a KLM,  nesprávný postup vyřizování Administrátora a/nebo Zaměstnanců Členské společnosti, obzvlášť nesprávné, agresivní chování vůči France, KLM, Účastnickým leteckým společnostem a/nebo vůči přípojům k Air France a/nebo KLM společnosti Air France a KLM bezprodleně: (i) s okamžitou platností zruší smlouvu uzavřenou se Členskou společností; (ii) a/nebo/zruší BlueBiz Účet, tedy veškeré nasbírané BlueBiz Kredity a nepoužité BlueBiz Odměny; (iii) v případě oprávněného nároku může žádat Členskou společnost, aby uhradila celou cenu kteréhokoliv úseku letu nebo Placenou odměnu, kterou využila podvodem získaným uplatněním BlueBiz Odměny. Pokud Členská společnost přemístí sídlo mimo členskou zemi, nebo Členská společnost z důvodu likvidace či jiných příčin ukončí svou činnost, Air France a KLM si vyhrazují právo, aby s okamžitou platností zrušily smlouvu a/nebo zrušily  BlueBiz Prohlášení a všechny nasbírané Blue Kredity. 2.6. Pokud Členská společnost nesbírá po dobu 36 měsíců Blue kredity, společnosti Air France a KLM si vyhrazují právo smlouvu uzavřenou se Členskou společností zrušit. 2.7. Společnosti Air France a KLM používají BlueBiz Oznámení k tomu, aby Členskou společnost informvaly o všech možnostech převodu Blue Kreditů na BlueBiz Odměny podle toho, jsou-li v okamžiku rezervace v závislosti na kapacitě dostupné. Společnosti Air France a KLM si vyhrazují právo, aby kdykoliv určily další podmínky ke získání BlueBiz Odměn, obzvlášť právo na změny a/nebo zvýšení potřebného počtu Blue Kreditů. Společnosti Air France a KLM aktivně kontrolují, aby Členské společnosti prezentované BlueBiz Odměny byly skutečně dostupné. Společnosti Air France a KLM však nemohou garantovat ani zaručit, že výše uvedené Výhody budou dostupné. 2.8. V souvislosti s uplatněním  BlueBiz Všeobecných podmínek si společnosti Air France a KLM vyhrazují právo, aby – pokud je to nutné – učinily patřičná právní opatření vůči Členské společnosti a mohou vymáhat náhradu škod, náklady soudního řízení a právního zastoupení. 2.9. Všeobecné přepravní podmínky společnosti KLM jsou dle její evidence u soudu v Haagu platné pro všechny lety KLM a jejich text je dostupný na webových stránkách www.klm.com. Všeobecné přepravní podmínky společnosti Air France jsou platné pro všechny lety Air France a jejich text je dostupný na webových stránkách www.airfrance.com. Pro lety provozované Účastnickými leteckými společnostmi a Jinými partnerskými společnostmi jsou platné přepravní podmínky daných leteckých společností.

3. PODMÍNKY ČLENSTVÍ

3.1. Do BlueBiz Programu se mohou přihlásit jen společnosti, které ještě neuzavřely  (a/nebo v současnosti neprojednávají nebo neuzavírají) obchodní dohodu a jejichž sídlo je v zemi členství. Během procesu členství musí Členská společnost určit Administrátora. Tento Administrátor musí být zaměstnancem společnosti podepisující BlueBiz smlouvu. Společnost musí vyplnit členský formulář, který je dostupný na webových stránkách společností Air France, KLM a Účastnických leteckých společností, nebo v cestovních kancelářích. Kromě toho je společnost povinna přijmout přijmout Všeobecné podmínky. Každý zaměstnanec společnosti, v jejíž prospěch podává žádost o členství, musí potvrdit, že byl společností pověřen touto povinností. Během procesu členství musí být udána e-mailová adresa Administrátora. Veškeré informace ohledně BlueBiz Programu budou odeslány na tuto adresu. Po potvrzení vstupu do programu bude Administrátor vyzván, aby určil druhou kontaktní osobu jako svého zástupce. 3.2. Registrací do BlueBiz Programu vyjadřuje společnost souhlas s informacemi souvisejícími s jeho principy, které jsou hlavními zásadami BlueBiz Programu. Členská společnost je odpovědná za to, aby společnostem Air France a KLM udala funkční e-mailovou a korespondenční adresu, aby mohla obdržet BlueBiz registrační číslo, heslo a BlueBiz informace. Pokud bude e-mailová adresa, korespondenční adresa,  Administrátor a/nebo druhá kontaktní osoba společnosti změněny, je Členská společnost povinna bezprodleně informovat společnosti Air France a KLM a to písemně, nebo v sekci BlueBiz webových stránek Air France, KLM či partnerských leteckých společností. 3.3. Jedna společnost může podat do BlueBiz Programu jen jednu přihlášku a dostane jen jedno BlueBiz Registrační číslo. 3.4. Cestovní kanceláře a jejich přidružené (podniky) se do BlueBiz Programu přihlašovat nemohou. Zaměstnanci cestovních kanceláří nemohou být Administrátory Členské společnosti. 3.5. Po ukončení procesu přihlášení ke členství v programu společnosti Air France a KLM kontrolují, byly-li splněny podmínky přihlášení do BlueBiz Programu a informují v co nejkratší době Administrátora o přijetí společnosti nebo o jeho odmítnutí. Členská společnost je odpovědná za používání BlueBiz Registračního čísla a hesla. Společnosti France a KLM si vyhrazují právo odmítnout přihlášku kterékoliv společnosti, která nesplňuje předepsané podmínky účasti v BlueBiz Programu. 3.6. BlueBiz Účet nelze převést a Administrátor je povinen bezprodleně informovat společnosti Air France a KLM o veškerých změnách adres, přemístění sídliště mimo země členství, ukončení činnosti následkem likvidace společnosti atd.

4. PODMÍNKY SBÍRÁNÍ BLUE KREDITŮ

4.1. Člen může sbírat Blue Kredity na linkách Air France, KLM, Účastnických leteckých společností a Jiných leteckých společností dle podmínek popsaných v BlueBiz Oznámení. Člen obdrží Blue Kredity podle bodové tabulky Blue Kreditů platné dne daného letu za podmínky, že  jsou splněny níže uvedené podmínky:- letenka byla uhrazena Členskou společností a je vystavena na jméno zaměstnance Členské společnosti;- rezervační třída a tarif za přepravu nejsou z BlueBiz Programu vyloučeny;- během rezervace musí být uvedeno BlueBiz Registrační číslo a uloženo mezi rezervační údaje. 4.2. Flying BLue odměna nebo jakýkoliv věrnostní program některé Účastnické letecké společnosti neopravňuje ke sbírání Blue kreditů. 4.3. Blue kredity jsou platné po dobu celých dvou kalendářních roků ode dne připsání na  BlueBiz Účet dle podmínek určených ve výše uvedeném článku číslo 2. 4.4. Blue Kredity nelze předat a nemají hodnotu obchodní výměny; nelze je vrátit výměnou za hotovost, nelze je předat ani postoupit na jiný BlueBiz Účet bez ohledu na to, uskuteční-li se to za protislužbu s majetkovou hodnotou. Při fúzi členské společnosti nebo při její koupi lze Blue Kredity předat na jiný BlueBiz Účet pouze s výslovným souhlasem BlueBiz Zákaznického servisu. Blue Kredity se s ohledem na další lhůty Air France a KLM pro administraci připisují na příslušný BlueBiz Účet 6-8 týdnů po letu. BlueBiz Účet je pro Administrátora kdykoliv dostupný na webových stránkách společností Air France a KLM. 4.5. Pokud není při rezervaci uvedeno BlueBiz Registrační číslo, může Administrátor žádat do šesti měsíců od uskutečněného letu připsání nevyžádaných Blue Kreditů pomocí formuláře na nevyžádané kredity, dostupného na webových stránkách společností Air France a KLM. Blue Kredity nelze na účet BlueBiz připsat v případě letu uskutečněného před vstupem do programu. 4.6. Členská společnost odpovídá za daňové a/nebo finanční povinnosti vzniklé používáním BlueBiz Odměn. 4.7. Několik speciálních cen letů neobsahuje Blue Kredity, tyto jsou společnostmi Air France, KLM a Účastnickými leteckými společnostmi vyloučeny z BlueBiz Programu. BlueBiz bodová tabulka je uvedena na webových stránkách Air France, KLM a Účastnických leteckých společností

5. PODMÍNKY POUŽITÍ BLUE CREDITŮ

5.1. Pokud není výslovně uvedeno jinak, Blue Kredity může – jménem zaměstnance Členské společnosti – pouze Administrátor vyměnit za Odměny dostupné v BlueBiz Programu a tyto nelze vyměnit za peníze, Flying Blue míle, nebo na jiné výhody získané ve věrnostních programech. 5.2. Blue Kredity lze vyměnit za BlueBiz Odměny v souladu s postupem popsaným v BlueBiz Oznámení na webových stránkách společností Air France a KLM. 5.3. BlueBiz Odměny lze získat v závislosti na dostupnosti letů a/nebo Placených výhod a rezervačních kritérií uvedených v BlueBiz Oznámení za podmínky patřičného počtu Blue Kreditů. Údaje elektronické letenky (e-letenka, EMD dokumenty k Placeným výhodám) budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v rezervačním souboru  BlueBiz Odměna. Administrátorovi bude také zaslán e-mail k potvrzení počtu Blue Kreditů - odpovídající počtu potřebnému k BlueBiz Odměnám – odečteného z BlueBiz Účtu Členské společnosti. Společnosti Air France a KLM nejsou odpovědné za ztrátu BlueBiz Odměn. 5.4. Blue Kredity lze vyměnit za BlueBiz Bonusové letenky nabízené za veřejnou cenu (jsou vyloučeny veškeré letenky s neveřejným nebo sníženým tarifem, jako například volné letenky, bonusové letenky, letenky pro kojence, děti, vojáky, členy vládních institucí a všechny letenky, na které se nevztahuje běžný veřejný tarif). Společnosti Air France, KLM a Účastnické letecké společnosti si vyhrazují právo vyloučení určitých rezervačních tříd. 5.5. Administrátor může, pokud to pravidla ceny letenky povolují, prostřednictvím BlueBiz Zákaznického servisu změnit a/nebo zrušit BlueBiz Odměnu. Jakákoliv žádost o změnu v souvislosti s BlueBiz Odměnou musí být podána před odletem u BlueBiz Zákaznického servisu v souladu s platnými cenami letu a otevírací dobou BlueBiz Zákaznického servisu (zákaznický servis má v pondělí zavřeno). Změna  BlueBiz Odměny – v závislosti na platných tarifech letů – může vést k úpravám Blue Kreditů (připsání na vrub či ve prospěch účtu).Jakoukoliv další cenu za změnu lze platit jen kreditní kartou nebo jinou dostupnou formou platby, avšak Blue Kredity ne. Každá žádost  o vrácení, týkající se BlueBiz Odměny, navrácení Blue Kreditů jsou možné na základě aktuálně platných podmínek tarifů. V případě změny a/nebo zrušení BlueBiz Odměny lze navrátit pouze Blue Kredity na BlueBiz účet Členské společnosti; náhrada v hotovosti není možná.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Závazky společností Air France a KLM Osobní údaje Administrátora nebo kterékoliv druhé kontaktní osoby shromážděné v rámci účasti Členské společnosti v BlueBiz Programu („Osobní údaje”) společnosti Air France a KLM shromáždí, spravují a společně odpovídají za zpracování údajů v souladu s pravidly vztahujícími se na ochranu osobních údajů se zvláštním zřetelem na upravený francouzský zákon „Informatika a svoboda“ z 6. ledna 1978, na holandský zákon „Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming” a na Obecné nařízení EU o ochraně údajů  [nařízení (EU) 2016/679 nebo „GDPR”]. Odpovědnost společností Az Air France a KLM za ochranu osobních údajů uvedených v  BlueBiz Programu je určena ve zvláštní dohodě. 6.2. Druhy zpracovaných osobních údajůOsobní údaje Administrátora, jejichž shromažďování je součástí účasti Členské společnosti v BlueBiz Programu, jsou následující:- Příjmení;- Jméno;- Pracovní e-mailová adresa;- Telefonní číslo;- Flying Blue číslo;- Datum narození.Několik informací shromažďujeme prostřednictvím cookies, když používáte webové stránky nebo mobilovou aplikaci. K získání dalších informací si přečtěte zásady používání souborů cookies, které  se nacházejí na webových stránkách společností France a KLM. 6.3. Za jakým účelem používáme osobní údaje? Osobní údaje vztahující se na plnění členské smlouvy BlueBiz programu jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s Politikou ochrany soukromí společnosti Air France a  v  souladu s Politikou ochrany soukromí společnosti KLM. Jsou používány hlavně v zájmu členství a řízení programu, udržování kontaktu s  Administrátorem a vyřizování stížností. Osobní údaje Administrátora jsou kromě toho – na základě předběžného souhlasu – používány k zasílání informací a oznámení z důvodu průzkumu veřejného mínění. Pokud si nadále již nepřejete dostávat informace o výrobcích a službách, můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas prostřednictvím Zákaznického servisu, nebo se můžete odhlásit od přijímání e-mailových informací kliknutím na odkaz odhlášení. V zájmu toho, aby byl Program  používán v souladu s pravidly a bylo předcházeno podvodům, mohou společnosti Air France a KLM shromažďovat několik osobních informací předepsaných pro kontrolu oprávnění Zaměstnanců Členské společnosti.  6.4. Osobní údaje shromažďované v souvislosti s přepravními smlouvamiOsobní údaje shromažďované od Zaměstnanců Členské společnosti při rezervaci, koupi letenek a poskytování přepravních služeb společnostmi Air France a KLM, Účastnickými společnostmi a Jinými partnerskými společnostmi, jsou zpracovávány v rámci přepravních smluv jednotlivých společností. Více informací obsahuje Politika ochrany soukromí Air France a Politika ochrany soukromí KLM. 6.5. Komu jsou Osobní údaje postupovány?Osobní údaje jsou určeny společnostem Air France, KLM, Účastnickým společnostem a Jiným partnerským společnostem z výše uvedených důvodů a k zajištění patřičného plnění BlueBiz Programu. Jako takové – v závislosti na okolnostech – mohou být zasílány adresátům usazeným mimo Evropský hospodářský prostor, jejichž zemi Evropská komise nepovažuje za schopnou zabezpečit patřičnou ochranu. Vzhledem k tomuto se společnosti Air France a KLM zavazují, že zabezpečí ochranu osobních údajů v souladu s nejpřísnějšími pravidly, obzvlášť takovým způsobem, že uvádí smluvní podmínky na základě vzoru Evropské komise nebo jiného, GDPR odpovídajícího mechanismu. 6.6. Doba uchovávání osobních údajůOsobní údaje jsou uchovávány po „celou dobu trvání“ členské smlouvy BlueBiz programu. V případě zániku jsou Osobní údaje uchovávány 6 měsíců od zaslání oznámení BlueBiz Zákaznickému servisu v zájmu toho, aby mohly být zbylé Blue Kredity v souladu s ustanoveními francouzského obchodního zákoníku použity po dobu 5 let. 6.7. PrávaOsoby dotčené výše uvedenými operacemi zpracování dat, obzvlášť Administrátor nebo druhá kontaktní osoba mohou v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů kdykoliv uplatňovat svá práva  (právo na přístup k údajům, které se jich týkají, právo změny či vymazání, právo na vznešení námitky a omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů), odvolat svůj souhlas se zveřejněním obchodních informací, nebo mohou poslat jakýkoliv dotaz či stížnost prostřednictvím BlueBiz Zákaznického servisu. Především v případě žádosti vztahující se na změnu nebo zrušení si společnosti Air France a KLM vyhrazují právo, aby uchovávala Osobní údaje nejvýše na dobu uvedenou v bodu číslo 6.6 těchto smluvních podmínek.

7. KONTROLA

7.1. Společnosti Air France a KLM si vyhrazují právo kdykoliv kontrolovat platnost účasti Členské společnosti v BlueBiz Programu, aniž by předtím informovala Administrátora.  Tyto kontroly pomáhají společnostem Air France a KLM zabezpečit plnění požadavků Všeobecných podmínek BlueBiz Programu a zabránit podvodům. 7.2. Na žádost společností Air France a KLM a v zájmu toho, aby mohly kontrolovat platnost kterékoliv letenky, prostřednictvím které lze sbírat Blue kredity a oprávněnost osoby žádající  BlueBiz Odměnu, je Členská společnost povinna poskytnout následující:(i) platný průkaz totožnosti cestující osoby;(ii) potvrzení, že letenka byla skutečně uhrazena Členskou společností a byla vystavena na jméno Zaměstnance Členské společnosti;(iii) jakýkoliv jiný doklad vhodný k ověření daného nároku. Pokud tato žádost nebude v přiměřené lhůtě určené společnostmi Air France a KLM splněna, bude automaticky plnění smlouvy uzavřené se Členskou společností pozastaveno, nebo bude smlouva dle stanovení článku 2.5. zrušena. 7.3. Pokud budou během kontroly zjištěny nesrovnalosti a/nebo protiprávnosti, jsou společnosti Air France a KLM oprávněny jednostranně pozastavit sbírání Blue Kreditů až do vykonání nápravy nesrovnalostí a/nebo protiprávností dle požadavků Air France a KLM. Společnosti Air France a KLM jsou oprávněny zrušit smlouvu dle pokynů uvedených ve článku 2.5.

8. ODPOVĚDNOSTI A ROZHODNÉ PRÁVO

8.1. Společnosti Air France  a KLM nejsou odpovědné za neoprávněné členství, za nesprávné používání BlueBiz Programu a/nebo  za podvodné jednání, kterého se dopustili Administrátoři. V případě nesrovnalosti je dotyčný Administrátor povinen bezodkladně žádat od BlueBiz Zákaznického servisu zablokování účtu Členské společnosti. Členská společnost je odpovědná za veškerá (údajně) nesprávná použití BlueBiz účtu, jako například neoprávněné použití Blue Kreditů. Společnosti Air France a KLM nejsou odpovědné za žádné škody v souvislosti s poskytnutými nebo neposkytnutými službami Air France, KLM, Účastnických leteckých společností a Jiných partnerských leteckých společností, nebo za z těchto služeb vzniklé škody, zpoždění, ztrátu, zranění nebo úmrtí,  s výjimkou případů, kdy byly tyto škody nebo ztráty způsobeny nedbalým jednáním společností Air France či KLM, nebo úmyslným jednáním, při kterém bylo pravděpodobné, že se takové škody mohou vyskytnout, s výjimkou opatření stanovených - v závislosti na případu - Varšavskou úmluvou (ve znění pozdějších změn) nebo Montreálskou úmluvou.  Společnosti Air France a KLM nemohou nést odpovědnost za žádnou újmu nebo škodu vzniklou ze zrušení BlueBiz Programu nebo z jeho jakékoliv změny. 8.2. BlueBiz Program se řídí francouzským právem a jakýkoliv z něj vzniklý právní spor spadá do výlučné pravomoci obchodního soudu v Paříži (Tribunal de Commerce of Paris), s výjimkou jiných opatření stanovených nařízeními rozhodného práva, bez ohledu na právo a pravomoc rozhodné pro smlouvu. Místní právní předpisy mohou zabránit, aby společnosti Air France a KLM v určitých zemích nebo určitým společnostem nabízely celý nebo částečný BlueBiz Program; společnosti Az Air France a KLM nemohou nést odpovědnost, pokud  postupují v souladu s právními předpisy a vyhrazují si právo zrušit smlouvy uzavřené se Členskými  společnostmi a/nebo zrušit Blue Kredity. 8.3. Tyto Všeobecné podmínky byly vyhotoveny ve francouzském jazyce. V případě překladu je platná jen francouzská verze.

9. STÍŽNOSTI

9.1. Navzdory opatřením učiněným společnostmi Az Air France a KLM v rámci BlueBiz Programu musejí být všechny stížnosti, týkající se BlueBiz Programu nebo jeho části, podány BlueBiz Zákaznickému servisu (URL: https://www.bluebiz.com/en/service-centre). O stížnostech v souvislosti s BlueBiz Odměnami je Administrátor povinen informovat BlueBiz Zákaznický servis do 6 měsíců od využití BlueBiz Odměny. 9.2. Informace o BlueBiz kontaktech se nacházejí na webových stránkách společností Air France, KLM a Účastnických leteckých společností.